Мій досвід

Павлиш Наталія Валеріївна

Учитель англійської мови

Спеціаліст вищої категорії

Освіта: повна вища, Криворізький державний педагогічний університет, 1999 рік

Педагогічний стаж – 14 років

Науково-методична проблема: « Розвиток творчого потенціалу учнів на уроках англійської мови»

Педагогічне кредо: «Є взаємодія  учителя з учнем – є процес навчання. Є процес навчання – є  вільне володіння мовою»

Принципи навчання:

принцип науковості(вимагає, щоб знання, якими оволодівають учні, відображували досягнення сучасної науки та методи наукових досліджень);

– принцип доступності навчання ґрунтується на необхідності зважати на природні особливості й можливості учнів певних вікових груп з урахуванням індивідуальних особливостей фізичного та психічного розвитку кожної особистості;

 • принцип свідомості (свідоме навчання не може обмежуватися тільки розумінням учнями необхідності вчитися, життєвої корисності знань. Більш важливим є усвідомлення сутності основних наукових понять.);
 • принцип систематичності й послідовності (цей принцип означає послідовне (з урахуванням логіки конкретної науки та вікових можливостей школярів) розгортання змісту знань, способів діяльності у навчальних програмах, підручниках, посібниках та ін.);
 • принцип зв’язку теорії з практикою (навчання ґрунтується на об’єктивній закономірності пізнавальної діяльності: від живого споглядання до абстрактного мислення і від нього до практики);
 • принцип відповідності навчання віковим і індивідуальним особливостям учнів (ґрунтується на необхідності зважати на природні особливості й можливості учнів певних вікових груп з урахуванням індивідуальних особливостей фізичного та психічного розвитку кожної особистості).

Форми навчання:

 • індивідуальна, групова, парна, фронтальна, колективна;

форми організації навчання:

 • круглий стіл, екскурсія, ігри, конференція, портфоліо.

      Методи навчання:

 • пояснювально-ілюстративні,
 • репродуктивні,
 • проблемного викладу,
 • пошуково-дослідницькі,
 • метод проекту,
 • ігровий,
 • (відео)наочності,
 • творчий.

Напрямки  роботи:

 • міжпредметний зв’язок;
 • проведення інтегрованих та нестандартних уроків;
 • робота в малих групах;
 • координація участі учнів у платформному навчанні «Rosetta Stone»;
 • координація роботи районного семінару вчителів англійської мови.

 Сьогодні освіта починає розглядатися як процес становлення особистості, яка здатна до саморозвитку, самоосвіти, творчого розв’язання проблем, критичного мислення. З’явилася нагальна потреба суспільства у творчих, діяльних, обдарованих, інтелектуальних, духовно розвинених громадянах. Саме тому однією з основних задач системи національної освіти є формування творчо активної, всебічно розвиненої особистості. А роль учителя полягає в педагогічній підтримці розвитку особистості. Мова залишається єдиною універсальною базою мислення. Знання іноземної мови вдосконалює інтелектуальні здібності (пам’ять, увагу, критичне, логічне мислення), які формують творчі здібності.

Психологи розглядають творчість як вищий рівень логічного мислення, яка є поштовхом до діяльності, активності. Через те, що основний напрямок педагогічної діяльності вчителя Павлиш Н. В. зробити так, щоб уроки англійської мови для учнів стали уроками розумової, творчої активності, єдностітеорії та практики, було обрано науково – методичну   проблему

«Розвиток творчого потенціалу учнів на уроках англійської мови», де визначальним є розвиток емоцій учнів, де інтелектуальна сфера не домінує над емоційною.

Саме тому пріоритетними завданнями вчителя Павлиш Н.В. під час викладання англійської мови є:

 • формування комунікативної компетенції учнів (випускник школи сьогодні повинен володіти сучасними ціннісними орієнтирами та досвідом творчої діяльності, бути готовим до міжособистісної та міжкультурної співпраці як у межах своє країни так і на міжнародному рівні);
 • знайомство з культурою країни, мова якої вивчається (звернення до проблем одночасного вивчення мови та культури невипадкове, бо це дозволяє вдало поєднувати елементи країнознавства з мовними явищами);
 • застосування елементів методики критичного мислення на уроках англійської мови (у відкритому та демократичному суспільстві вміння критично мислити є визначальним);
 • формування творчо активної, всебічно розвиненої, конкурентно спроможної особистості.

А кінцевою метою вчителя є:

Виведення учнів на найкомунікативніший рівень, тобто вільне володіння іноземною мовою.

Зосереджуючи увагу на розвитку творчих здібностей учнів впродовж занять з англійської мови, вчитель пропонує розглянути шляхи формування творчості учня у процесі вивчення мови.

У процесі роботи завдання та тексти Наталія Валеріївна  добирає залежно від інтересу, здібностей та рівня навченості учнів. Навчальний матеріал об’єднує в цикли, що мають єдину структуру. У кожен цикл включає 4 аспекти, взаємопов’язані як тематично так  і лексико-граматичним змістом.

Перший аспект – тематичний – розвиває вміння спілкуватися англійською мовою на базі комунікативно-пошукових і комунікативно-пізнавальних завдань.

Другий аспект – граматичний – орієнтований на коригування та відпрацювання граматичних навичок учнів.

Третій аспект – лексичний – спрямований на розширення тематичного, лексичного запасу учнів та розвиток уміння працювати зі словником.

Четвертий аспект – творчий – надає учням можливість висловлювати своє індивідуальне сприйняття тематичного матеріалу творчо.

Саме на творчому аспекті та його формуванні вчитель зосереджує найбільшу увагу. Наталія Валеріївна  переконана, що кожна людина володіє величезним запасом творчих сил. Тому саме творчий аспект і організація навчального матеріалу допомагає відкрити в учнях закладене природою. Саме використання комунікативного методу на заняттях цього вчителя дає можливість розкрити особистісний та творчий потенціал учня.

Активізація та розвиток творчих можливостей учня на уроках англійської мови відбувається через навчання та оволодіння учнями комунікативними вміннями, під час яких особливість учня та його творчий потенціал розкриваються по висхідній, адже вправи, що розвивають комунікативні вміння, являють собою своєрідну спіраль, де кожен новий виток виводить учня на більш високий рівень. Тобто комплекс містить вправи від репродуктивних до продуктивних (тобто творчих). Під час переходу на продуктивний рівень перед учнем відкривається можливість спілкуватися, що ґрунтується на особистому баченні завдань, які стоять перед ним, і творчого їх розв’язання.

Згідно «спіралі» комунікативних умінь, якою користується вчитель в роботі, перший крок до оволодіння комунікативними вміннями – робота з лексикою. Вправи цього рівня мають переважно репродуктивний характер, хоча наявні й елементи продуктивності. На цьому етапі вчитель широко використовує словникові ігри, що дозволяють краще закріпити лексику на письмі в цікавій для учнів формі (наприклад, чайнворд з теми “Appearance”). Словникові ігри можуть бути найрізноманітнішими: скласти тематичний кросворд, словникову піраміду та т.ін. Завдання продуктивного характеру на цьому етапі – пояснити лексичне значення слова.

Вживається ще один різновид гри – так званої рольової гри, що може йти після роботи з прислів’ям та ідіомами. Адже саме її можна розглядати як один з найефективніших засобів формування та реалізації творчого потенціалу в навчанні іноземної мови. Вона має відповідні переваги перед дискусією та іншими подібними прийомами.

Завдання другого рівня мають репродуктивно-продуктивний характер і спрямовані на закріплення вивченої лексики в мовленнєвих моделях і схемах – це робота з мовленнєвими моделями та підстановчими таблицями, а також модельна трансформація. Усні ситуативні твори дозволяють учню створити власну модель розв’язання тієї чи іншої ситуації. Вчитель дає класу настанову зазвичай такими словами: «Що б ти зробив, якби…?», «Що, як ?».

Також Наталія Валеріївна широко використовує в роботі інтерактивні техніки, які допомагають уникнути одноманітності на заняттях і підтримати  інтерес учнів. Діалоги, полілоги ти дискусії допомагають дитині яскравіше виявити своє «Я», висловити свої думки та переконання щодо проблеми, надають широкі можливості для безпосереднього спілкування.

Інтерв’ю, на думку вчителя, є методичним прийомом, дуже ефективним під час підготовки до творчої письмової роботи. Це специфічний вид бесіди, під час якої учень отримує інформацію, необхідну для подальшого виконання письмового завдання, а також набуває практики аудіювання, говоріння та читання. Для підвищення мотивації учня вчитель намагається забезпечити практичне застосування підготовлених на основі інтерв’ю повідомлень. Це може бути виставка найкращих робіт, презентація усних повідомлень, створення рукописного журналу.  Вчитель пропонує учням використовувати результати інтерв’ю, як частину подальшої роботи над проектом.

У викладанні англійської мови вчитель широко використовує метод проектів, який, як зазначає вчитель, один із найулюбленіших видів роботи учнів, тому що проект – це робота, що самостійно планується та виконується учнями. Під час виконання проекту спілкування англійською мовою органічно поєднується з інтелектуально-емоційною діяльністю у формі гри, інтерв’ю тощо. Починаючи роботу над проектом, вчитель спочатку обговорює з учнями коло питань, що входять до цього проекту, зміст і форми розв’язання проблеми. Варто зазначити, що Наталія Валеріївна використовує даний метод не тільки на уроках англійської мови, а й в позакласній діяльності ( під час проведення предметного тижня (різноманітні інтелектуальні та пізнавальні заходи) та в роботі шкільного євроклубу «Глобус»). Протягом року учні готують та презентують велику кількість різноманітних проектів. Зокрема, учні 6 класу готують проекти з таких тем: «Сучасна казка», «Подорож до Лондона», «Покупки», «Рецепт улюбленої страви»  та інші; 8 клас:  «Музика в нашому житті», «Освіта в Україні та Англії» та інші; 10 клас: «Мій веб-сайт», «Реклама Інтернет- кафе», «Природні катаклізми», «Євро-2012». Також, в старших класах вчитель проводить практичні заняття–екскурсії, наприклад, в 10 класі з теми  « Виготовлення реклами – презентації європейських країн».

Вчитель вважає, що не менш важливим є залучення слухачів до культурних цінностей народу – носія мови. У досягненні цих цілей велике значення має використання аутентичних матеріалів ( малюнків, текстів, звукозаписів і т. ін..). Поряд з цим важливо дати учням наочне уявлення про життя, традиції, мовні реалії англомовних країн. Для досягнення цієї мети вчитель використовує відеофільми, що сприяють реалізації найважливішої вимоги комунікативної методики. Наталія Валеріївна використовує відеозаписи на уроках, як засіб забезпечення індивідуалізації навчання та розвитку умотивованості мовної діяльності учнів.

Вчитель виділяє наступні види цілей використання відеофільмів на уроках англійської мови:

 • активізація зорового сприйняття;
 • лексичні навички;
 • граматичні навички;
 • орфоепічні навички;
 • навички сприйняття та говоріння;
 • навички читання та письма.

Звичайно всі уроки проводяться в рамках тем шкільної програми, але  Павлиш Н.В.  включає різноманітний додатковий матеріал, тим самим розширюючи лексичну та мовленнєву базу школярів, виводячи їх здібності на більш високий рівень володіння іноземною мовою. Для проведення таких уроків вчитель звертає увагу не тільки на використання різноманітних типів уроків, але й на комбінації їх елементів, а також на вікові особливості учнів. Наталія Валеріївна намагається не тільки відібрати відповідний соціокультурний матеріал, але й організувати його опрацювання таким чином, щоб сформувати в учнів позитивне до іншомовної культури, навчити їх бачити спільне та різне в своїй та чужій культурах, поважати традиції, культури та звичаї країн мови, що вивчається, сприймати їх як рівноправно  існуючі поняття поряд з їхньою рідною культурою.

 • На початковому етапі в рамках соціокультурного виховання вчитель використовує ігрові завдання у вигляді уроку-казки, уроку-подорожі, уроку-КВК, як способу розвитку спостережливості та кмітливості. Такі типі уроків сприяють більш поглибленому вивченню іноземної мови та іншомовної культури. Вони діють можливість учням не тільки краще засвоїти мовний матеріал, але й вивчати різні соціокультурні явища, аналізувати їх та порівнювати з власними.
 • На середньому етапі навчання вчитель Павлиш Н.В. з метою соціокультурного виховання застосовує різні типи уроків: урок-екскурсія, урок-дискусія, урок-концерт та ін., які включають в себе соціокультурну інформацію та будуються за допомогою соціокультурних завдань. Такі типи уроків сприяють більш поглибленому вивченню соціокультурних явищ, їх аналізу. Учні вчаться узагальнювати, виділяти головне у своїй та іншомовній культурі.
 • На старшому етапі навчання з метою соціокультурного виховання вчитель вважає за доцільним будувати заняття як урок-дискусію, урок-дослідження, урок-конференцію, урок-круглий стіл, які базуються на матеріалах статей, соціокультурних текстах, коментарів, уривків художніх творів або діалогічних текстах тощо, та сприяють формуванню творчої уваги, критичного мислення, компаративного аналізу, культурних явищ різних країн.

Наталія Валеріївна використовує нетрадиційні форми уроку англійської мови, як правило, після вивчення будь-якої теми чи кілька тем, виконуючи функції навчального контролю. Такі уроки проходять в незвичайній, нетрадиційних умовах. Подібна зміна звичної обстановки доцільна, оскільки вона створює атмосферу свята при підведенні підсумків зробленого, знімає психічний бар’єр, що виникає в традиційних умовах через боязнь зробити помилку. Нетрадиційні форми уроку англійської мови здійснюються за обов’язкової участі всіх учнів групи / класу, а також реалізуються з неодмінним використанням коштів слухової і зорової наочності. На таких уроках вчителю вдається досягти самих різних цілей методичного, педагогічного і психологічного характеру, які можна підсумувати таким чином: здійснюється контроль знань, навичок і вмінь учнів з певної теми; забезпечується ділова, робоча атмосфера, серйозне ставлення учнів до уроку; передбачається мінімальне долі уроці вчителя. Вчитель Павлиш Н.В. вважає доцільним використання таких методично високо ефективних нетрадиційний форм як: урок-вистава, урок-свято, відео-урок, урок-екскурсія, урок-інтерв’ю та інші форми занять. Можна сказати, що нетрадиційний урок – органічне поєднання освіти, розвитку та виховання. Нетрадиційні уроки подобаються дітям, так як вони творчі і незвичайні, а саме головне – ефективні. Але вчитель вважає, що не слід занадто часто проводити нетрадиційні уроки, так як вони стануть традиційними і рівень ефективності знизиться.

Є різні способи стимулювати дітей до активності, але найефективнішими є гра, творчість і цікавість. Наталія Валеріївна вважає, що гра є невід’ємною частиною навчання англійській мові. Ігри сприяють інтенсивної мовної практиці. Вони можуть використовуватися на початку уроку чи в кінці для стимуляції, зменшення напруги після контрольної, для зміни діяльності на уроці. Важливо, щоб ігри доставляли радість, допомагали в тренуванні мовних явищ.

Вчитель Павлиш Н.В. використовує різні види ігор на уроках англійської мови, а саме:

 • лексичні гри;
 • граматичні ігри;
 • фонетичні ігри;
 • орфографічні гри;
 • творчі ігри.

Використання ігор на уроках іноземної мови допомагає вчителю глибше розкрити особистісний потенціал кожного учня, його позитивні особисті якості (працелюбність, активність, самостійність, ініціативність, вміння працювати в співпрацю і т.д.), зберегти і зміцнити навчальну мотивацію.

Оскільки, як було вже зазначено, кожна тема закінчується узагальнюючим уроком, який вчитель проводить зазвичай у нетрадиційній формі, то від учнів вимагається пошук додаткової інформації, яка здобувається в бібліотеках або навчальному кабінеті школи ( Творчий клуб “Discovery”) .

Звернення до тієї чи іншої літератури, реферативних матеріалів школи має позитивний педагогічний ефект: учень опрацьовує інформаційні матеріали, створені його попередниками, які часто також є учнями. Так, наприклад, учні 10 класу опрацьовують додатковий матеріал, пов’язаний з медициною ( це й енциклопедії, книжки, газети, буклети тощо) під час підготовки до проведення  медичного консиліуму.

Приємно відзначити, що учні не залишаються байдужими до проведення таких нетрадиційних уроків, де постають такі питання сьогодення, як захист навколишнього середовища, розлад нервової системи, проблема вживання наркотиків та паління серед молоді, проблеми безробіття, СНІД та багато інших.

Створення умов для прояву творчих здібностей учня є основною запорукою розвитку обдарованості: мета вчителя – забезпечити включення учня до такої навчально-пошукової діяльності, де панувала б атмосфера ініціативи, змагання, дискусії тощо.

Під час цього надзвичайно важливу увагу вчитель приділяє формуванню та розвитку позитивних рис характеру: цілеспрямованості, наполегливості, вольових якостей, уміння оцінювати себе, вимогливості до себе, працелюбства. Тож, в 9-11 класах Наталія Валеріївна вважає доцільним проводити дискусії, диспути, круглі столи тощо з різних тем. Наприклад, під час проведення дискусії «Освіта в Україні» учні поділені на 2 команди та дискутують про те чи потрібна людині вища освіта для здобуття кращого життя. Учні мають виступити, висловлюючи обґрунтовану думку. Підготовка до дискусії, конференції, конкурсів, предметних тижнів і т.д. є надзвичайно потужним засобом стимулювання дослідницької діяльності учнів, їхньої творчої активності та позитивного ставлення до навчальної праці.

Як зазначає вчитель, кожен із обдарованих учнів прагне до такого виду діяльності, який найбільше відповідає його здібностям, тобто до тієї діяльності, яка йому найкраще вдається. Саме тут Наталія Валеріївна намагається перетворити прагнення на стійке захоплення, яке б повсякденно зміцнювалось.

Не менш важливим на сьогоднішній день у сучасній школі є самооцінювання. Одним з найефективніших інструментів, що допомагає розвинути в учня здатність до самооцінювання в іншомовному навчанні є Європейське мовне портфоліо. Тож, вчитель вважає сучасно необхідним використання  портфоліо, оскільки даний метод дозволяє зробити процес іншомовного навчання більш прозорим для учнів, допомагаючи їм розвивати їхню здатність до відображення та самооцінювання, таким чином, надаючи їм можливість поступово збільшувати свою відповідальність за власне навчання.Тож, в 5-11 класах учні ведуть папки власних наробок та досягнень – портфоліо.

Використовуючи інноваційні методи в роботі, вчитель вважає доцільним застосування не тільки творчих зошитів, політичних блокнотів, проведення круглих столів, дискусій, конференцій, консиліумів тощо, а й також зосередження великої уваги на позакласній діяльності ( насамперед, проведенні предметних тижнів з англійської мови, конкурсів, олімпіад, захисті наукових проектів та робіт тощо). З  сценарієм одного з позакласних заходів, проведеного в рамках предметного тижня, можна ознайомитися в додатку.

Результативність роботи вчителя над  науково-методичною проблемою можна  розподілити на декілька підрозділів:

 1. Участь в предметних конкурсах:
 • Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч-2013»:

І місце : Береговенко К. ( 3-Б), Ковальова А. ( 3-Б), Костенко Л. (5 кл.)

ІІ місце: Матвійчук С., Смоляк О., Олійник К., Коростатевич В. (3-Б), Пасько Р.  (5 кл.);

ІІІ місце: Гелерова Ю. (5 кл.)

 • Всеукраїнська олімпіада з англійської мови «Олімпус-2013»

ІVмісце: Пасько Р. (5 кл., (Диплом лауреата +книга)

 

 • Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч-2014»:

І місце: Сімкіна Ол. (2-Б), Попрієнко О. (2-Б);Коваленко К. (6), Пасько Р. (6), Костенко Л. (6),  Ігнатьєва А. (6),   Гелерова Ю. (6);Мокряк В. (8-Б), Лук’янчук Т. (8-Б);

ІІ місце: Коваленко Кіра ( 2-Б);Береговенко К. (4-Б), Олійник К. (4-Б), Бондарь Я. (4-Б), Ковальова А. ( 4-Б), Майорова І. (4-А);Матейко О. (6);

ІІІ місце: Юшкевич А. (4-Б), Свіріна Я. (8-Б).

 • Всеукраїнська олімпіада з англійської мови «Олімпус-2014»

І місце:  Чопко П., Антоненко В., Дробот А. (4-Б кл.),  Пасько Р., Ігнатьєва А. (5 кл.);

ІІІ місце: Калніболоцький    Б., Мироненко Д. , Запорожець Д. (4-Б кл.), Мокряк В. (7-Б кл.).

 • Всеукраїнський конкурс з англійської мови “Пазл-2015”:

*Регіональний (Обласний) рівень: І місце: Олійник К. (4-Б), Матейко О. (6), Горєва А. (7), Мокряк В. (8-Б); ІІІ місце: Грищенко Я. (8-Б), Харенко Я. (11)

*Всеукраїнський рівень: 

       І місце:Береговенко К. (4-Б), Булхова А. (4-Б);

      ІІІ місце: Антоненко В. (5), Пасько Р. (6), Череп О. (11)

 • Всеукраїнська олімпіада з англійської мови «Олімпус-2015»:

Приходько Ігор (4-Б) – 5 місце (Диплом лауреата +книга)

 • В 2014-2015 н.р. учениця 11 класу Макухіна Єлизавета посіла ІІ місце у міському конкурсі – захисті наукових робіт з англійської мови «Лінгва» та взяла участь в обласному етапі конкурсу.

 Олімпіада з англійської мови (районний тур, 2012-2013 н.р.) – Бородавка Марія (10 клас) – ІІ місце;

 • районний тур ( 2013-2014 н.р.) – Бородавка Марія (11 клас) – ІІ місце;
 • районний тур ( 2015-2016 н.р.) – Мокряк Віолетта (9-Б кл.) – ІІ місце, Нагаєв Артемій (10 кл.) – ІІІ місце, Драмарецький Богдан (11 кл.) – ІІІ місце.
 1. Видавнича діяльність:
 • стаття «Використання відеонаочності на уроках англійської мови»

( «Англійська мова та література» №22-23, серпень, 2012 р.; Методичний портал, вересень, 2012 р.);

 • розробка та презентація проекту « Європа 2032 року: можливі втрати та ймовірні надбання екологічного насліддя» (Методичний портал, 2013 рік);
 • розробка відкритого уроку «Ми – діти. Ми – світ» (Методичний портал, 2013 рік);
 • Збірка «Впровадження технологій креативного виховання в умовах освіти для сталого розвитку» ( для обласної виставки-презентації «Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини – 2015»)
 1. Самоосвіта:

Необхідною умовою для роботи вчителя над проблемою є самоосвіта.

 • З метою професійного самовдосконалення вчитель Павлиш Н.В.  пройшла онлайн курси з фахового удосконалення вчителів на базі Британської Ради, який складався з двох модулів (1- «Планування уроків та використання навчальних матеріалів», 2 – «Управління процесами навчання та учіння»)(березень-червень 2012 рік);
 • виступи на районному методичному об’єднанні, практичних семінарах.
 1. Участь в позакласній діяльності:
 • проведення предметного тижня англійської мови;
 • координація роботи практичного семінару вчителів англійської мови;
 • координація участі учнів у платформному навчанні «Rosetta Stone» (10 учнів школи мали змогу пройти 6-місячну програму онлайн навчання англійській мові «Rosetta Stone». Троє з них успішно пройшли тест з виявлення рівня володіння англійською мовою на базі Київського інституту менеджменту).

Також протягом багатьох років вчитель Павлиш Н.В. є членом журі на олімпіаді з англійської мови.

Тож, хотілося б зазначити, що робота вчителя Павлиш Наталії Валеріївни  – це постійний пошук. Пошук нових методів, прийомів, форм роботи. Але з великої кількості методів та прийомів, форм та засобів вчитель обирає більш дієві, ті, що допомагають розкрити та вдосконалити творчі здібності  учнів та їхню вмотивованість до вивчення англійської мови.

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s